Wuxi News
     
"Power of Loyalty" 2018 Wuxi Public Security Work Report Meeting was held
Release time:2019-01-07 Browse:
 

  

Safeguard pledge with loyalty, safeguard common people with conviction. On the evening of January 5, the "Power of Loyalty" 2018 Wuxi Public Security Work Report Meeting was held at the Great Hall of the People in Wuxi, and the Third "Wuxi Most Beautiful Police" was unveiled. Li Xiaomin, member of the Standing Committee of Jiangsu Provincial Party Committee and Secretary of Wuxi Municipal Party Committee, met with representatives of the public security organs of the city and delivered a speech. Municipal leaders Huang Qin, Xu Yiping, Zhou Minwei, Xu Jie, Chen Derong, Xie Xiaojun, Yuan Fei, Liu Xia, Wang Jinjian, Lu Zhijian, Jin Yuanxing attended the meeting and the report meeting.

 
Technical Support: Wuxi WangDao